We zijn verheugd te kunnen melden dat onze Overheidserkenning in de categorie D11 (pleister- en raapwerk) en D4 (geluids- en warmte-isolatie) geprolongeerd is.

Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet de aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, krijgt hij een overheidserkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie. Daarbij gaat het enkel om werken, niet om leveringen of diensten. Deze voorwaarden voor een overheidserkenning betreffen vooral:

 • de technische bekwaamheid;
 • de financiële draagkracht;
 • de professionele integriteit.

De Overheidserkenning vormt het bewijs dat de aannemer aan deze voorwaarden voldoet. De Overheidserkenning geeft aan de aanbestedende overheden het nodige vertrouwen voor een goede en degelijke uitvoering van de werken. De overheidserkenning is, met andere woorden, een kwaliteitslabel. Periodiek vindt een hertoetsing plaats.

Indien eenmaal een overheidserkenning in een bepaalde categorie of ondercategorie wordt verleend, mag de overheid erop vertrouwen dat de erkende aannemer technisch bekwaam is om die werken uit te voeren en dat het om een gezond financieel bedrijf gaat.

De rol van de FOD Economie

De FOD Economie beheert het erkenningssysteem van de aannemers. De dienst voor erkenning der aannemers onderzoekt de aanvragen tot erkenning volgens een bepaalde procedure. De FOD Economie verzekert ook het secretariaat van de Commissie voor erkenning der aannemers.

De Commissie voor erkenning der aannemers

Deze commissie geeft advies over:

 • alle aanvragen tot erkenning;
 • alle herzieningen van een erkenning;
 • de gelijkwaardigheid van buitenlandse erkenningen;
 • alle afwijkingsaanvragen.

Deze commissie onderzoekt ook klachten tegen erkende aannemers en stelt de sancties voor. De commissie bestaat uit 24 leden en is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van:

 • de federale overheid;
 • de gewesten;
 • de meest representatieve beroepsverenigingen van aannemers;
 • de meest representatieve vakorganisaties van arbeiders in de bouwsector.

Ze wordt voorgezeten door een magistraat.